کارگاه ۱۱۰ ساعته تربیت درمانگر جنسی س ک س تراپی / مشهد

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

مدرس: دکتر حمید مهرابی /

زمان برگزاری : اردیبهشت ( ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ ) ، تیر ( ۲۰-۲۱-۲۲) ، مرداد ( ۴-۵ ) /

تلفن ثبت نام : ۰۹۳۹۲۲۹۶۷۷۸ – ۰۵۱۳۶۰۲۴۰۴۸ /

س ک س ولوژی کودک و نوجوان ( ۱۴ – ۱۵-۱۶ شهریور )

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد