بین اخبار زلزله و احتمال وقوع آن رابطه ای وجود دارد ؟

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23704
بین اخبار زلزله و احتمال وقوع آن رابطه ای وجود دارد ؟

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

بالاخره تهران هم لرزید ، اتفاقی که سالها حتی فکر کردن به آن لرزه به اندام هر تهرانی می انداخت بالاخره خودی نشان داد و با اینکه خسارت جانی و مالی نداشت اما عوارض روانی فراوانی بر جا گذاشت . بسیاری از افراد همان شب زلزله را تا صبح در خیابان و خودرو سپری کردند و برخی نیز به شهرهای دیگر گریختند و الان با گذشت بیش از 2 روز هنوز عده ای منتظر وقوع زلزله شدید تر هستند . از لحظه وقوع زلزله فضای مجازی پر شد از اخبار زلزله ، اخبار دروغ و راست آنچنان با هم مخلوط شد که تشخیص آن کار هر کسی نبود . عده ای می گفتند احتمال زلزله 7 ریشتری ، برخی می گفتند احتمال 8 ریشتر و …

زلزله
✳️اما واقعا با این اخبار باید چگونه برخورد کرد ؟ باید آن را پذیرفت ؟ باید فرار کرد ؟

?بر اساس یک نظریه در روانشناسی هیجان به نام انفورماتیک شانن که توسط فردی به نام شانن مطرح شد ، مقدار خبر دریافتی با لگاریتم احتمال وقوع حادثه رابطه دارد و هرچه احتمال وقوع حادثه ای کمتر باشد میزان خبر دریافتی در مورد آن بیشتر است . شانن معتقد است که انسان با هر آنچه او را احاطه کرده ارتباط برقرار می کند .مقدار خبر دریافتی با احتمال و تنوع آن در ارتباط است . هر قدر احتمال و تنوع یک حادثه بیشتر باشد ، میزان خبر دریافتی کمتر است و برعکس . پس قطعی پنداشتن وقوع زلزله و چرخ زدن در میان اخبار کذب چیزی جز افزایش نگرانی برای فرد نخواهد داشت . رعایت نکات ایمنی شرط عقل است اما دامن زدن به اضطراب در خود و اطرافیان دارای عواقب نامطلوب فردی و اجتماعی می باشد.

✳️ با زلزله چه باید کرد ؟

تنها رفتاری که با زلزله و یا احتمال وقوع آن می توان کرد در حال زیستن و به تعبیر امیرالمونین (ع) ابن الوقت بودن است . اندیشه ها و تفکرات بسیاری تاکید بر در حال زیستن داشتند و لب سخن همه آنان این است ، تا می توانید در حال زندگی کنید و خوبی کنید و خوشی ببرید. بنابراین محاسبه ها باید مصروف الان شوند، نه مصروف آینده هاي دورتر. به معناي دقیق ابن الوقت بودن، یعنی در بند آینده نبودن و البته در اندیشه ي گذشته هم نبودن.
آینده هنوز نیامده و معلوم نیست چگونه و با چه کیفیتی بیاید ، پس لذت نقد در حال زیستن را نباید بخاطر فکر کردن در مورد آینده نسیه از دست داد . ما انسان ها بین دو عدم نشسته ایم ، گذشته و آینده . بهترین رفتار در مقابل احتمال وقوع زلزله ، بیشتر لذت بردن از زندگی و بیشتر خوبی کردن به دیگران و طبیعت است.

نویسنده : میلاد تکسیبی

معرفی استاد