انتشار خبر رونمایی از وب سایت روان رویداد در رسانه ها

آدرس کوتاه: https://psychevent.ir/?p=23974
انتشار خبر رونمایی از وب سایت روان رویداد در رسانه ها

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

خبر رونمایی از وبسایت روان رویداد در رسانه ها منتشر شد .

 

روان رویداد

معرفی استاد