اجرا،نمره گذاری وتفسیرآزمون MMPI-III

اجرا،نمره گذاری وتفسیرآزمون MMPI-III

مشخصات دوره

۲۹ مهر ۱۴۰۰
۰۸

معرفی دوره

اجرا،نمره گذاری وتفسیرآزمون MMPI-III