کارگاه روانشناسی آموزش هنر درمانگری / اصفهان

اطلاعات تماس

مشخصات دوره

معرفی دوره

تاریخ برگزاری : ۲۳ اردیبهشت ۹۷ /

ساعت : ۱۶ تا ۱۹ /

مدرس: دکتر الهام مبلیان /

تلفن : ۹۳۰۷۳۸۳۹۸۰/

کارگاه روانشناسی

معرفی استاد