آزمون اندریافت موضوع T.A.T

آزمون اندریافت موضوع T.A.T

مشخصات دوره

04 آبان 1400
۱۹
۸ ساعت

معرفی دوره

کارگاه آموزشی

معرفی استاد

دکتر رضا برومند ( )