کارگاه مایندفولنس

نوشته مایندفولنس

( حضور افرینى و اثار درمانى ان براى روان اسیب دیده، ذهن ملتهب، جسم زخم دیده و مغز بهم ریخته)