نوشته شناختی رفتاری CBT

مدرس: دکتر جواد خلعتبری، دانشیار تخصصی روانشناسی و روان درمانگر

مدرس: دکتر جواد خلعتبری، دانشیار تخصصی روانشناسی و روان درمانگر

مدرس: دکتر جواد خلعتبری، دانشیار تخصصی روانشناسی و روان درمانگر

مدرس: دکتر جواد خلعتبری، دانشیار تخصصی روانشناسی و روان درمانگر