کارگاه مربیگری هیجان

نوشته فروید خوانی

(خوانش رئوس آثار روانشناختی فروید از مطالعاتی در باب هیستری تا رئوس نظریه ی روانکاوی، به ترتیب زمانی نگارش و انتشار، برپایه ویراست معیار آثار روانشناختی کامل زیگموند فروید به ویراستاری جیمز استریچی )