محاسبه قیمت رویداد

هزینه ثبت رویداد در روان رویداد ، 20 هزار تومان

به ازای هر ثبت نام ، 10% به عنوان کارمزد برداشت میشود. این مبلغ از پیش پرداخت کارگاه کسر میشود.