کارگاه زبان بدن

00

بهمن'۹۹

اثرات زبان بدن در ارتقای مهارتهای ارتباطی

کارگاه زبان بدن و تاثیرات آن در ارتقای مهارت های ارتباطی در دو جلسه مدرس: دکتر زهرا بهاری (دانش آموخته …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.