روادرمانی

00

بهمن'۹۶

کارگاه روانشناسی رواندرمانی اعتیاد بر اساس درمانهایCFT، ACT،FAP / اصفهان

مدرس : دکتر سید مصطفى عبداللهى/ مدرک معتبر/ پنج شنبه ها ساعت١۶/ رزرو ارسال١۴به١٠٠٠٢۵٢٧/

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت برای روان رویداد محفوظ است.