مشاوره پيش از ازدواج ( مبتني بر طرحواره)

مشخصات دوره

۲۴ مرداد ۱۴۰۰
۱۶
۸ ساعت

معرفی دوره

بررسی الگوهایی ناکارامد و طرحواره های زوج ها
♦️ بررسی سبک های تسلیم ، اجتناب و جبران افراطی زوج ها
♦ بررسی ذهنیت های طرحواره ای زوج ها
♦️ بررسی دلبستگی و سبک های فرزند پروری زوج ها
♦️ بررسی شخصیت ۱۶ عاملی کتل زوج ها
♦️ بررسی اختلال شخصیت و تعارض زوجها

معرفی استاد

حسن ابراهيمي ( مشاور و روانشناس )