دوره جامع آزمون‌های پرکاربرد روان‌شناختی

مشخصات دوره

۴۰ ساعت
۲ تومان

معرفی دوره

یکبار برای همیشه، تفسیر و کاربست بالینی آزمون‌های پرکاربرد روانشناختی در سنجش و درمان یاد بگیرید

تلفن های ثبت نام :

۰۹۹۰۰۶۹۹۸۴۹

۰۹۱۲۰۱۵۹۸۹۰

 

 

معرفی استاد

دکتر مهدی اکبری ( دانشیار روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تهران )