نوشته‌ها

مدرس دکتر یعقوب شفیعی فرد/

تاریخ برگزاری : ۲۹ بهمن ماه /
ساعت ۹ تا ۱۴/

مبانی کارگاه :
– تعریف قاطعیت (جرات ورزی)
– انواع سبک های ارتباطی
– ضرورت و اهمیت قاطعیت (جرات ورزی)
– موانع ذهنی قاطعیت (جرات ورزی)
– معرفی و تمرین فنون قاطعیت (جرات ورزی )

 

شماره تماس جهت هماهنگی و ثبت نام :
(۰۹۹۰۱۹۴۱۹۲۲ خانم نوبخت)

کارگاه روانشناسی