نوشته‌ها

بیست و چهارمین دوره تفسیر نقاشی کودک / تهران

مدرس: مهرداد اسفنانی /

زمان برگزاری : ۸ اسفند ماه ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۵:۳۰ الی ۲۰:۳۰ /

تلفن ثبت نام : ۰۹۱۲۲۴۳۲۶۹۵ /

با اعطای گواهی قابل ترجمه /

تفسیر نقاشی

کارگاه روانشناسی مصاحبه بالینی تشخیصی / تهران

اولین قدم برای درمانگران/

ازسری کارگاههای مجموعه تخصصی اموزش مجازی الف/

مدرس: دکتر احسان فتوحی /

کسب اطلاعات بیشترتماس و یا ذخیره وپیام درتلگرام : ۰۹۳۶۳۶۷۸۲۷۲ /

کارگاه روانشناسی