نوشته‌ها

تحلیلگر : دکتر وحید شاه رضا /

زمان :جمعه ۲۲ دی ۹۶/

ساعت  : ۱۷ الی ۲۱ /

تلفن : ۰۹۲۱۲۹۹۳۶۰۳ – ۰۲۱۲۲۸۶۷۷۸۶ /

من سام هستم