نوشته‌ها

مدرس:دکتر مژگان صلواتی( دکتری تخصصی از انستیتو روانپزشکی تهران )
عضو کمسیون سازمان نظام /

گام به گام تا مصاحبه/

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۲۱۸۷۷۶۱۹۷۸ /

شروع دوره: ۵ اسفند /

ساعت دوره : ۱۶ الی ۲۰ /
WWW.LCGPSY.COM

سازمان نظام روانشناسی