نوشته‌ها

تفسیر رواشناختی چنین گفت زرتشت ، اثر نیچه

برای اولین بار در ایران/

۶ جلسه/

شروع دوره :  ۷ بهمن ۹۶ /

شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰ /

تلفن ثبت نام : ۴۴۹۵۶۵۲۲ – ۰۹۱۲۰۳۱۳۰۷۵ /

چنین گفت زرتشت