نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی رواندرمانی اعتیاد بر اساس درمانهایCFT، ACT،FAP / اصفهان

مدرس : دکتر سید مصطفى عبداللهى/
مدرک معتبر/

پنج شنبه ها ساعت١۶/

رزرو ارسال١۴به١٠٠٠٢۵٢٧/

کارگاه روانشناسی