نوشته‌ها

انجمن روانشناسی تربیتی ایران برگزار می کند:

شروع دوره : بهمن ماه /

شماره تماس : ۰۹۰۱۴۰۹۶۳۱۳ – ۳۲۲۳۷۵۹۵ /
با اعطای مدرک قابل ترجمه /

درمانگر کودک

مرکز مشاوره آفتاب برگزار می کند :

برنامه ای مدون و حرفه ای در ۴ ماه /

تلفن ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر:

۲۲۶۹۲۰۱۶ – ۲۲۶۷۹۲۱۳ /

درمانگر کودک