نوشته‌ها

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی با مرکز بین المللی (IEECFT)درمان هیجان مدار زیر نظر دکتر سوزان جانسون (بنیانگزار زوج درمانی هیجان- مدار)، اولین دوره اکسترنشیپ زوج درمانگری هیجان- مدار این مرکز از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در تهران برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اولیه : ۲۹۹۰۲۴۲۳ و یا ایمیل  Attachment.rc@sbu.ac.ir  /

لازم به ذکر است که این دوره اولین گام در فرایند دریافت مجوز زوج درمانگری هیجان- مدار از مرکز بین المللی آیسیفت است.
اکسترنشیپ زوج درمانی