نوشته‌ها

کلینیک دکتر حسین فوده

درمانگر :  امینه رحمت /
زوج درمانگر /
درمان اختلالات اًضطرابی /
وسواس /
افسردگی /
اختلالات جنسی /
“رواندرمانگر پویشی” /
“روانکاوی کوتاه مدت”

تلفن : ۰۲۱۲۶۱۴۹۱۴۲ – ۰۲۱۲۶۱۲۴۱۶۴ /

امینه رحمت