نوشته‌ها

مدرس: مهدی مسلمی فر /

شروع دوره : ۲۷ بهمن ۹۶ /

ساعت برگزاری : ۱۰ الی ۱۴ /

سه جلسه در روزهای /

تلفن ثبت نام : ٠٢١۲۲۶۵۴۱۵۰ /
کارگاه روانشناسی