نوشته‌ها

کارگاه آموزشی ۲ روزه آشنایی با SPSS / تهران

تاریخ برگزاری : شنبه ۱۲ و دوشنبه ۱۴ اسفند ۹۶ /

مدرس: دکتر محمود عزیزی نژاد /

محل برگزاری: دانشگاه علوم و تحقیقات /

کارگاه spss