نوشته‌ها

کارگاه روانشناسی تفسیر نقاشی کودک

زمان برگزاری: شنبه ١ اردیبهشت/

ساعت : ١٣-١٩/

با ارائه گواهى معتبر/

ثبت نام : ۰۹۳۰۲۹۹۶۸۶۱ /

کارگاه روانشناسی

دوره ی اجرا،نمره گذاری و تفسیر تست شخصیت چندوجهی مینه سوتا MMPI2 / تهران

مدرس:  دکتر سمیه کهدوئی/

اعطای مدرک مورد تایید وزارت علوم/

تاریخ برگزاری :  ۲۴ فروردین/

ثبت نام تا ۲۲ فروردین/

تلفن : ۴۲۹۲۰ /

کارگاه روانشناسی سال ۹۷ /

کارگاه روانشناسی